В Европейската година на уменията (2023), Център за творческо обучение подготви национална конференция с международно участие под заглавието "Умения за иновации в образованието"

Събитието предостави възможност за диалог и обмен на добри практики в развитието на ключови умения на учители и ученици с подкрепата на технологиите и иновативни методи на преподаване.

Конференцията се проведе на 24 и 25 ноември 2023 г. в гр. София в Интер Експо Център. Програмата на събитието включва пленарни сесии с български и чуждестранни специалисти, работилници, презентации и лекции с фокус върху практически дейности и споделяне на добри практики от България и чужбина.

Включиха се над 250 образователни специалисти - учители, директори, педагогически съветници, психолози и още. 

Ще поговорим за:

Oрганизатор

От 2008 г. Център за творческо обучение работи активно в областта на образователната трансформация, за положителна промяна в българската образователна среда.

Мисията на Центъра е да подобри образователния контекст в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители, младежки инициативи и проекти.

Спонсори

Място

гр. София, Интер Експо Център (бул. Цариградско шосе No 147)